• Wereldwijd meer dan 1 miljoen braces verkocht
  • Gratis verzending
  • Wij accepteren creditcard & iDEAL

Group Image

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van verkoop, handel, levering en betaling van Össur Europe BV

 

Wanneer u een bestelling plaatst op de Össur Webshop, accepteert u de algemene voorwaarden.

I. Toepassingsgebied

Leveringen worden uitgevoerd op grond van de volgende voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"). Eventuele afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

II. Vergoeding

De in de offerte van de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn geldig voor zover de opdrachtgegevens waarop de offerte gebaseerd is, ongewijzigd blijven.

De prijzen van de opdrachtnemer zijn inclusief BTW. De prijzen van de opdrachtnemer zijn exclusief transport en verzekering, en exclusief verpakking, vracht, porto en andere verzendkosten. 

Latere wijzigingen op aanwijzing van opdrachtgever worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.       

III. Levering

De opdrachtnemer zal de nodige zorg betrachten bij het verzorgen van verzendingen ten behoeve van opdrachtgever. Elke aansprakelijkheid is echter beperkt tot opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. De goederen worden verzekerd en verzonden op basis van CIP (Incoterms versie 2010).

Levertermijnen gelden alleen indien deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer. Indien het desbetreffende contract schriftelijk wordt vastgelegd, dient bevestiging van de levertermijn ook schriftelijk plaats te vinden.

Indien de opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de opdrachtnemer een passende termijn gegund om alsnog te presteren. Indien die nadere termijn zonder succes is verstreken, mag opdrachtgever zich uit het desbetreffende contract terugtrekken. Vergoeding van de schade als gevolg van vertraging is beperkt tot maximaal het bedrag van de bestellingwaarde (bijdrage uitsluitend groothandel en materialen).

Operationele storingen – zowel in de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtnemer als in die van een van haar leveranciers –, in het bijzonder stakingen, uitsluitingen, oorlog, oproer, alsmede andere gevallen van overmacht, geven geen recht op beëindiging van de contractuele relatie. Het voorgaande laat onverlet de beginselen omtrent gevallen waarbij een contractspartij wordt ontheven van haar verplichting te presteren als het doel van die prestatie niet langer aanwezig is.

Het eigendom van de geleverde goederen gaat over van de opdrachtnemer op opdrachtgever nadat alle door op­drachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

IV. Reclameringen

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor inspectie van de afgeleverde goederen om zich ervan te verzekeren dat deze in overeenstemming zijn met het desbetreffende contract.

Eventuele reclames dienen binnen één week na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Reclames omtrent verborgen gebreken die niet bij onmiddellijk onderzoek kunnen worden vastgesteld, dienen door de opdrachtnemer te worden ontvangen binnen zes maanden na ontvangst van de goederen. Reclames moeten schriftelijk worden ingediend.

In geval van terechte reclames kan de opdrachtnemer, naar eigen keuze, met uitsluiting van andere vorderingen, besluiten het gebrek te herstellen of een vervangende levering te verzorgen, tot maximaal het bedrag van de bestelling, tenzij een gegarandeerde eigenschap ontbreekt of het gebrek is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor gegronde reclames met betrekking tot een hersteld gebrek of een vervangende levering. In geval van vertraagde of onsuccesvolle reparatie of vervanging mag opdrachtgever zich echter uit het desbetreffende contract terugtrekken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door gebreken is uitgesloten, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Gebreken die betrekking hebben op een deel van de geleverde goederen geven geen recht op reclame met betrekking tot de gehele levering, tenzij die deellevering nutteloos zou zijn en het belang van opdrachtgever in het geheel niet zou dienen.

Met betrekking tot afwijkingen in kwaliteit van de gebruikte materialen is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtnemer zelf jegens haar desbetreffende leveranciers ingestelde vorderingen. In dat geval is de opdrachtnemer gekweten van haar aansprakelijkheid door cessie van haar vorderingen jegens die leveranciers aan opdrachtgever. De opdrachtnemer is echter aansprakelijk als garant voor zover er geen sprake is van dergelijke vorderingen jegens leveranciers als gevolg van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of die vorderingen niet door opdrachtgever kunnen worden gehandhaafd.

V. Auteursrecht

De opdrachtnemer is bij uitsluiting verantwoordelijk in geval van inbreuk op rechten, in het bijzonder auteursrechten, van derden als gevolg van uitvoering van haar bestelling, Opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle vorderingen van derden als gevolg van een dergelijke inbreuk op een recht.

VI. Verwijzing

De opdrachtnemer mag, op passende wijze en met toestemming van opdrachtgever (welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd), in/op de geleverde goederen naar de opdrachtnemer verwijzen. Opdrachtgever mag uitsluitend weigeren die toestemming te verlenen indien opdrachtgever een zwaarwegend belang heeft.

VII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechter, geldigheid

De plaats van uitvoering voor alle vorderingen en juridische geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de contractuele relatie, met inbegrip van procedures op basis van een wissel en procedures die beperkt zijn tot documentair bewijs is de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd en de rechter in het desbetreffende arrondissement is bevoegd om van al dergelijke vorderingen en geschillen kennis te nemen. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepaling van de Overeenkomst.

VIII. Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen nietig zijn, laat dat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen, in welk geval de nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk het economisch doel van de nietige bepaling benadert.

IX. Nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Disclaimer

This site is a source of general information and products only. The Company strongly recommends that before undertaking any form of self-treatment you seek professional advice. None of the content of this site or products or any other service provided through this site should be relied upon as an alternative to professional medical diagnoses or professional medical treatment. The Company accepts no responsibility whatsoever for any injury or loss arising as a result of reliance on any of the content of this site, of the mis-use of any product, or failure by anyone to have any injury correctly diagnosed.

Except as provided in these conditions, the Company gives no assurances, guarantees, conditions or warranties (express of implied whether by law or otherwise) of any kind whatsoever as to the benefits to be gained by using this site or the products or otherwise. Use of this site is at your own risk.

Any typographical, clerical or other error or omission in any content of this site shall be subject to correction without any liability on the part of the Company.

Loss/Consequential/Indirect Loss

Except as provided in these conditions, under no circumstances will the Company or anyone else mentioned on this site be liable whether under contract, misrepresentation, mis-statement, any tortious act or omission including negligence or otherwise, for any loss or damage whatsoever including indirect, special or consequential loss or damage (including loss of profit, business contracts, revenues or damage to your reputation or goodwill) which arise out of or in connection with the use of this site or the products or the services provided through this site.

Links

This site may provide links to other sites for your convenience only but this does not mean that the Company endorses those other sites. The Company shall not be liable in any manner whatsoever for the content of those other sites which are accessed at your own risk. The Company makes no representations, assurances or warranties (express or implied whether by law or otherwise) about the accuracy, completeness or reliability of any information held or products or services sold on any third party site to which you are linked. The Company may refuse to allow other parties to provide a hyperlink to any part of this site.

Indemnity

By using this site you agree and undertake to indemnify and keep indemnified the Company, its directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors ("Us") from and against all damages, losses, claims, demands and expenses, costs and liabilities which any of Us may at any time properly and reasonably incur as the result of your use of this site, the content or any of the products or services in any incorrect manner or which is otherwise prohibited by these conditions or by the products instructions.

Össur Europe B.V.

KvK nummer: 16086245

BTW nummer: NL009674287B01